ProPilkki.pl: Formularz rejestracji - ProPilkki.pl

Skocz do zawartości

Regulamin rejestracji i forum

Przed przejściem do właściwego formularza umożliwiającego rejestrację zapoznaj się z warunkami korzystania z forum.


Regulamin forum

REGULAMIN

Wstęp i Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Serwisie Internetowym - ProPilkki.pl. Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub po 14 dniowym okresie akceptacyjnym, po wprowadzonych poprawkach.

2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego regulaminu.

3. Administracja ProPilkki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

4. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację Forum.

Korzystanie z Serwisu

1. Korzystnie z Serwisu ProPilkki.pl jest bezpłatne.

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:

- powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
- powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu ProPilkki.pl może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

Rejestracja i Konto Użytkownika

1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z Forum i rozgrywek organizowanych przez ProPilkki.pl, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja jest bezpłatna.

3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.

4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Administracja, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.

5. Administracja ma 7 dni na zaakceptowanie nowego Użytkownika i niedopuszczalny jest udział w rozgrywkach organizowanych przez ProPilkki.pl przed zakończeniem procesu rejestracji.

6. Administracja zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania kont generowanych automatycznie, z błędnie wypełnionymi, wymaganymi polami formularza, oraz wszystkich innych kont wobec których nasuwają się jakiekolwiek inne podejrzenia zagrażające stabilności i poprawnej funkcjonalności Serwisu.

7. Każdy nowy zarejestrowany Użytkownik automatycznie otrzymuję na forum rangę „Nowicjusz” na okres dwóch miesięcy. Jest to okres, który decyduje o zasadności utrzymania konta i dołączenia użytkownika na stałe do grupy społecznościowej ProPilkki.pl.

8. Administracja zastrzega sobie również prawo do usuwania istniejących już kont, bez poinformowania, z powodu nieaktywności (6 miesięcy), oraz wszystkich innych podejrzanych kont, których istnienie może zagrażać stabilności i poprawnej funkcjonalności Serwisu.

9. Konta nie są kasowane na żądanie. Wliczając w to treści dodane z danego konta użytkownika.

10. Każdy Użytkownik, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Konta, a w szczególności:

- publikować Posty na stronach Serwisu,
- uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Serwis,
- tworzyć lub dołączać do istniejących już drużyn ProPilkki2,
- tworzyć listy kontaktów,
- wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
- umieszczać zdjęcia i inne treści związane z daną tematyka.

11. Jedna osoba może posiadać w Serwisie ProPilkki.pl maksymalnie jedno konto, jako jeden użytkownik.

12. Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie (4-15 znaków) i nie powinny zawierać znaków niestandardowych ([]?!.;,:.<>'#, itd.).

13. Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

14. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Dotyczy to również for drużynowych.

15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

Korzystanie z Forum oraz publikacja Postów na stronach Serwisu.

1. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem. Zakaz ten dotyczy postów, tematów, filmów, sygnatur, obrazów, oraz treści publikowanych w profilu i w prywatnych wiadomościach.

2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:

- wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania,
- przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania,
- podawania seriali, cracków etc.
- udzielania informacji pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania,
- zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej,
- zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.

3. Użytkownik jest zobowiązany do ważenia swoich wypowiedzi, tak by nie obrażały uczuć oraz przekonań innych. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Posty, które:

- w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek,
- prześladują lub popierają prześladowanie innych osób,
- są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych,
- zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
- zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze,
- naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
- zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną),
- promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych,
- obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży,
- zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony,
- naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby,
- szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się uporczywego publikowania Postów, o których mowa powyżej, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu. Administracja jest uprawniona do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Użytkownika, w tym do dalszego publikowania Postów, oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów.

5. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom dyskusji Forum lub spójność wątków, w szczególności poprzez:

- pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego,
- niestosowanie się do zasad ortografii,
- wulgarne wypowiedzi,
- wypowiedzi tzw. zaczepne pod adresem innych Użytkowników,
- wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum,
- pisanie językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, co do intencji,
- wypowiedzi zaburzające poprawną komunikację między Użytkownikami Forum,
- odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi,

może zostać upomniany prywatnie lub publicznie. Może otrzymać również oficjalne ostrzeżenie, może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony, a w ostateczności nawet usunięty z listy użytkowników Forum.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Posty napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora, w myśl prawa autorskiego. W przypadku likwidacji Konta, Użytkownik nie jest jednak uprawniony do usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis jest wyłącznie uprawniony do usuwania postów.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby funkcyjne Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

7. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania i propagowania treści serwisów stanowiących konkurencję bez zgody administracji, obejmujących treści identyczne lub podobne dla właściwego serwisu. Treści takie zostaną usunięte, a użytkownik może zostać ostrzeżony lub zablokowany.

Regulamin gier On-line

Dodatkowy punkt regulaminu stanowi "Regulamin gier On-line", który jest podwieszony w dziale On-line. Regulamin ten określa zasady uzupełniające ustalone przez arbitrów na forum i dotyczy rozgrywek organizowanych wyłącznie przez ProPilkki.pl. "Regulamin gier On-line" musi był zaakceptowany przez Administracje forum.

Uwagi Końcowe

- Wymagając szacunku na forum, okaż szacunek innym jego użytkownikom.
- Staraj się nie pisać pod wpływem emocji, szczególnie tych negatywnych.
- Zanim zatwierdzisz swój post, przeczytaj go jeszcze raz, sprawdź błędy i zastanów się, czy twoja wypowiedz zawiera przekaz, który wyraża twoje poglądy i z którym chcesz być identyfikowany przez czytelników.
- Pamiętaj, że wbrew powszechnej opinii nie jesteś anonimową postacią w internecie!
- Administracja nie odpowiada za wypowiedzi użytkowników forum.